Terug naar boven

Goedkeuren en vaststellen

Nadat een normeringspanel tot een cesuuradvies is gekomen, wordt dit en ook de wijze waarop het advies tot stand is gekomen, voorgelegd aan de Raad van Advies. Die beoordeelt de uitkomsten en keurt de cesuur goed. Vervolgens is het aan de vaststellingscommissie om de cesuur definitief vast te stellen. De vaststellingcommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit het Landelijk Overleg Examencommissies van de lerarenopleidingen. Als de definitieve cesuur vastgesteld is, worden de cijfers berekend en verstuurd naar de hogescholen (door middel van plaatsing op een beveiligd extranet). De toetsafname coördinatoren communiceren de cijfers aan de studenten. De student ontvangt ook zijn score op de verschillende onderdelen (domeinen) uit de toets. Het gehele proces van uitslagbepaling is, uiteraard, uitvoerig geprotocolleerd.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.