Terug naar boven

Aandacht bij tweedegraads lerarenopleiding

De relatief kleine tweedegraadslerarenopleidingen zijn vanaf het prille begin van het initiatief tot kennisbases enthousiast betrokken bij de ontwikkeling van de landelijke kennisbases en kennistoetsen. Het directeurenoverleg (ADEF) heeft hierin een initiërende en stimulerende rol gespeeld. De directeuren maken gezamenlijk afspraken over de inzet van vakdocenten in de constructieteams. Deze ontwikkelen en beoordelen de toetsvragen. Elke opleiding draagt vakdocenten voor die lid worden van een van onze constructieteams. De afstemming met de landelijke vakoverleggen over de voortgang en de resultaten van de landelijke kennistoetsen vindt eveneens plaats via het directeurenoverleg. Voor de 15 lerarenopleidingen die landelijke kennistoetsen kennen, zijn bijna 150 docenten en andere deskundigen van hogescholen en daarbuiten betrokken.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.