Terug naar boven

Aandacht op pabo

De introductie van de landelijke kennisbases en kennistoetsen Nederlandse taal en rekenen-wiskunde op de pabo’s is een feit. Kennisbases en kennistoetsen vormen een belangrijke impuls om de aandacht voor deze vakken te versterken. Elke student die vanaf 2015 gediplomeerd de pabo verlaat, beschikt over een aantoonbaar hoger kennisniveau op het gebied van rekenvaardigheid en van taaldidactiek. De pabo’s zijn op deze onderdelen van het curriculum intensief gaan samenwerken. De betrokkenheid van de pabo-vakdocenten in de constructieteams zorgt voor een goed draagvlak.

Daarnaast stemmen we als 10voordeleraar intensief af met reeds bestaande netwerken van LOPON (taaldocenten) en ELWIER (rekendocenten). Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor deze vakdocenten. Reken- en taaldocenten hebben dit studiejaar in regionale bijeenkomsten meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe vragen. Daarbij wordt ook oefenmateriaal en tentamenopgaven uitgewisseld. De intensivering van de kennisdeling op regionaal en landelijk niveau, onder andere door de uitwisseling van good practices, staat hoog op de agenda. De meeste taal- en rekendocenten van de pabo’s hebben inmiddels deelgenomen aan een of meer activiteiten die in het teken staan van kennisbasis en kennistoetsen.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.