Terug naar boven

LOEx

Het Landelijk Overleg Examencommissies van lerarenopleidingen is een overleg waarin elke examencommissie van een hogeschool (pabo en tweedegraads lerarenopleiding) een vertegenwoordiger heeft. De taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Zorgdragen voor landelijke eenduidigheid in afspraken en regels met betrekking tot de landelijke kennistoetsen
  • Uitwisseling van ervaringen rond de toetsafnames
  • Toezicht op een juiste afname van de toetsen
  • Borgen kwaliteit proces van cesuurbepaling
  • Kennisuitwisseling

LOEx bespreekt onder andere onderwerpen zoals veilige afnamecondities, fraudevoorkoming en beroepszaken . LOEx heeft eveneens een belangrijke rol in het borgen van de kwaliteit van de stappen in het proces van cesuurbepaling. Hiertoe zijn uit het midden van de examencommissies twee zogenaamde vaststellingscommissies gevormd. Eén voor de pabo’s en één voor de tweedegraads lerarenopleidingen. Zij stellen, namens de examencommissies, de cesuur vast op basis van een door de Raad van Advies goedgekeurd cesuurrapport. Op deze wijze is gezocht naar een invulling die recht doet aan de positie van examencommissies binnen de opleiding en aan het fenomeen van instellingsoverstijgende, landelijke toetsen.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.