Terug naar boven

Vakken en toetsrondes

Op de pabo zijn de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde vanaf het studiejaar 2013-2014 het onderwerp van toetsing. Voor de lerarenopleidingen aardrijkskunde, economie (algemeen en bedrijfseconomie), Engels, geschiedenis, natuurkunde, Nederlands en wiskunde. En vanaf dit studiejaar (2014-2015) ook biologie, Duits, Frans, gezondheidszorg en welzijn, maatschappijleer, omgangskunde en scheikunde er bij gekomen.

Voor de pabo zijn er elk studiejaar vier toetsrondes. Elke pabo besluit voor welke toetsrondes zij studenten inschrijft. Een student mag per studiejaar elk vak eenmaal herkansen. Een uitzondering hierop vormen de tweedejaarsstudenten. Als zij het curriculum dat betrekking heeft op de kennisbasis hebben afgerond mogen zij in juni eenmaal deelnemen. Voor de 15 tweedegraads lerarenopleidingen waren er drie toetsrondes per jaar, komend studiejaar (2015-2016) twee. Ook hier mag een student per studiejaar eenmaal herkansen. Elke toetsronde duurt twee weken.


02b

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.