Terug naar boven

Pabo

In mei 2013 zijn de eerste landelijke kennistoetsen voor de vakken rekenen-wiskunde en Nederlandse taal op de pabo afgenomen. Ruim 4.500 studenten van dit cohort hebben in de periode mei 2013 – juni 2014 beide toetsen gemaakt. Voor de toets rekenen-wiskunde is aan het eind van het studiejaar 2013-2014 van dit cohort 76% geslaagd. Voor de toets Nederlandse taal ligt het slagingspercentage met 81% iets hoger. De studenten van het eerste cohort die in juni 2014 de toets of beide toetsen nog niet gehaald hadden, hebben in het studiejaar 2014-2015 opnieuw twee toetsgelegenheden. De uiteindelijke resultaten zullen daardoor, naar verwachting, flink hoger uitvallen.

De onderstaande tabel toont de aantallen geslaagde studenten voor de toetsen rekenen-wiskunde en Nederlandse taal uit het eerste cohort, voor wie de toetsen een verplicht onderdeel zijn van de opleiding (resultaten t/m studiejaar 2013-2014).

Linker kolom Nederlandse taal, rechter kolom rekenen-wiskunde:

08

Het percentage studenten uit dit cohort dat voor de eerste keer slaagt, ligt voor rekenen-wiskunde op 59,93% en voor Nederlandse taal op 57,40%. Dit betekent dat een groot aantal studenten gebruik maakt van de mogelijkheid tot herkansing. In de periode mei 2013 – maart/april 2015 hebben we in acht toetsrondes meer dan 25.000 digitale afnames georganiseerd.

De resultaten van het tweede cohort komen in september beschikbaar.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.