Terug naar boven

Programma 10voordeleraar

Starten bij het begin: leraren die hun vak en hun vakkennis beheersen, daar mag geen twijfel over bestaan. Een aantal jaren geleden is daarom het initiatief genomen om de kenniscomponent in de lerarenopleiding te versterken. In 2008 is, in overleg met het ministerie van Onderwijs, besloten tot het ontwikkelen van:

  • Kennisbases: een systematische beschrijving van de vakkennis. Kennisbases fungeren als bindend richtsnoer voor het vakonderwijs op iedere pabo en lerarenopleiding. In de periode 2008-2013 hebben alle lerarenopleidingen kennisbases ontwikkeld. Voor alle pabo-vakken zijn eveneens kennisbases ontwikkeld. In totaal zijn 61 kennisbases opgesteld en gelegitimeerd door leraren uit het voortgezet onderwijs. De opleidingen hebben vanaf 2010 de kennisbases geïmplementeerd in de curricula.
  • Landelijke kennistoetsen: een logisch en praktisch vervolg op de uniforme eisen die de kennisbasis aan toekomstige leraren stelt. Iedere student moet over dezelfde vakinhoudelijke kennis beschikken en voor dezelfde vakinhoudelijke ‘kennistoets’ slagen. Hetzelfde geldt voor de pabo’s: de beheersing van rekenen-wiskunde en Nederlandse taal hoort overal in het land hetzelfde hoge peil te hebben.
  • Peer-review: niet voor alle vakken is het haalbaar om landelijke kennistoetsen te ontwikkelen en af te nemen. Wel blijft de eis dat opleidingen de vakinhoudelijke onderdelen in de curricula baseren op de kennisbases en gezamenlijk de kwaliteit borgen. Daarom is het systeem van kritische, collegiale vrienden, in de vorm van peer-review, opgezet voor de ‘kleinere’ vakken en opleidingen.

10voordeleraar

Jaarverslag 2013-2015

Bekijk ons jaarverslag

Vooraf

25.000 landelijke kennistoets afnames bij de pabo. Aanleiding om stil te staan bij het omvangrijke programma 10voordeleraar. Waarom is dit programma ontwikkeld? Wat wordt er getoetst? Wie zijn erbij betrokken? Voor welke vakken? Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zijn de resultaten? Wij geven antwoord op deze vragen.

Landelijke kennistoets

Landelijke kennistoetsen zijn vanaf het studiejaar 2013-2014 verplicht voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen.

Afnemen en verwerken

De jaarlijkse afname van 15.000 digitale landelijke kennistoetsen stelt hoge eisen aan techniek en organisatie. Vervolgens moeten de resultaten met uiterste precisie geanalyseerd en verwerkt worden.

Resultaten

Resultaten van de landelijk kennistoetsen : pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Percentages en aantallen overzichtelijk bij elkaar.

Impact en gevolg

Verplichte landelijke kennistoetsen hebben veel impact. Voor de pabo’s,  voor de tweedegraads lerarenopleidingen en natuurlijk ook voor de studenten. Externe legitimatie is belangrijk: Raad van Advies en LOEx spelen een belangrijke rol hierbij. Duidelijke regels zijn belangrijk en financiële verantwoording eveneens.

Peer-review

Peer-review is een verzamelnaam van methodieken waarbij docenten elkaar feedback geven op de kwaliteit van het onderwijs en de verbetermogelijkheden daarvan. Essentieel is dat peer-review altijd plaatsvindt op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Doel is te komen tot kwaliteitsverbetering en recht te doen aan de professionele ruimte van de docent.